ภาพเหตุการณ์ 2553-15

 13 กุมภาพันธ์ 2553 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552
  9-10 กุมภาพันธ์ 2553 Oracle Academy Enterprise Road show 2010 ภาคใต้
  27 มกราคม 2553  โครงการแข่งขันกีฬา Walk rally
  28 มกราคม 2553  การแข่งขันกีฬาประเพณีนิติ-รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6
  27-30 มกราคม 2553 การฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรสหกิจศึกษา
  10 กุมภาพันธ์ 2553 ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
  9-10 กุมภาพันธ์ 2553 Workshop Excel กับงาน HR
  4 – 5 กุมภาพันธ์ 2553 งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
  6-7 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : NEC ปี 2553
  3 กุมภาพันธ์ 2553  พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 10
  6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ออกค่ายเรียนรู้พัฒนาทักษะธุรกิจชุมชน ชมรม SMEs Junior
  3-4 กุมภาพันธ์ 2553 การสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่ผู้เรียน
  16-17 มกราคม 2553  โครงการพี่น้องร่วมกันสรรค์สร้างค่ายอนุรักษ์ ปี 2
  5 กุมภาพันธ์ 2553 อบรมพิธีกรมืออาชีพ
  6-7 กุมภาพันธ์ 2553  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแนวอิสลาม ครั้งที่ 2
  4-5 กุมภาพันธ์ 2553  โครงการเสริมความรู้คู่การพยาบาล
  31 มกราคม 2553 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ประจำปี 2553
  22 – 30 มกราคม 2553 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์”
  26 มกราคม 2553  ศูนย์อาชีวศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เข้าศึกษาดูงาน
  27 มกราคม 2553  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2552

หน้า 15