ภาพเหตุการณ์ 2553-13

 22 เมษายน 2553 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอพักนักศึกษา
  20 เมษายน 2553 ประชุมผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  7 เมษายน 2553 คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายเขตภาคกลางฯ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการพัฒนาน
  2-4 เมษายน 2553  โปรแกรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 2
  2 เมษายน 2553  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  31 มีนาคม 2553 งานแถลงข่าว การเปิดสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
  23 มีนาคม 2553 ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานการป้องกันการก่อการร้าย
  2 – 4 เมษายน 2553 โครงการ “โปรแกรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 2”
  2 เมษายน 2553 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  31 มีนาคม 2553 งานแถลงข่าว การเปิดสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC)
  27 มีนาคม 2553 U-radio Club Save the Earth ( The Second Trip) กับสมาชิก U-radio Club ครั้งที่ 2
  20 มีนาคม 2553 ตลาดวันนัดพบแรงงานสัญจรย่อยครั้งที่ 5
  23 มีนาคม 2553 ศึกษาดูงาน การป้องกันการก่อการร้าย
  8-12 มีนาคม 2553  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนหลักสูตรนานาชาติ
  8 มีนาคม 2553 ศึกษาดูงานด้านกิจกรรม และสโมสรนักศึกษา
  7 – 10 มีนาคม 2553 โครงการ กักน้ำให้ป่าดื่ม
  7 มีนาคม 2553 โครงการ U-radio Club Save the Earth กับสมาชิก U-radio Club ครั้งที่ 1
  5 มีนาคม 2553  อภิปรายเรื่องพ.ร.บ.สิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชน
  3 มีนาคม 2553 โครงการสิงห์เงิน nite
  8 มีนาคม 2553 กิจกรรมกลุ่มเพื่อการพัฒนางาน

หน้า 13