ตัวแทนจากฝ่ายสหกิจศึกษา สำนักวิชาการฯ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยอาจารย์วรรณะ วิจิตร และอาจารย์สุทธิชัย รักจันทร์ ประชุมเครือข่าย Cwie ภาคใต้ตอนล่าง

ตัวแทนจากฝ่ายสหกิจศึกษา สำนักวิชาการฯ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยอาจารย์วรรณะ วิจิตร และอาจารย์สุทธิชัย รักจันทร์ ประชุมเครือข่าย Cwie ภาคใต้ตอนล่าง

ตัวแทนจากฝ่ายสหกิจศึกษา สำนักวิชาการฯ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยอาจารย์วรรณะ วิจิตร และอาจารย์สุทธิชัย รักจันทร์ ประชุมเครือข่าย Cwie ภาคใต้ตอนล่าง

รับทราบรายงานผลดำเนินการดำเนินงานเครือข่ายและวางแผนร่วมกัน ทั้งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เตรียมตัวอย่างไรสู่การศึกษาไทยยุคเปลี่ยนแปลง” และ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เยี่ยม 2 บริษัท คือ บริษัท Man A และบริษัท I-tel ระหว่าง 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท Man A กับ บริษัท I-tel