ภาพเหตุการณ์ 2553-11

 18 มิถุนายน 2553 ครงการ ม.หาดใหญ่ ร่วมใจ รับน้องปลอดภัย ไร้ L- ก – ฮ
  19 มิถุนายน 2553 อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1
  16 มิถุนายน 2553 โครงการ Clean Food Good Taste
  10 – 11 มิถุนายน 2553 โครงการ สายสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2
  16 มิถุนายน 2553 มินิคอนเสิร์ต B.O.Y
  16 มิถุนายน 2553 การบริจาคโลหิตเนื่องในวันครบ 6 รอบ ท่านอ.ประณีต ดิษยะศริน
  8-11 มิถุนายน 2553 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ประกอบการในโครงการ NEC ประจำปี 2553
   8-11 มิถุนายน 2553 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ประกอบการในโครงการ NEC ประจำปี 2553
  8 มิถุนายน 2553 ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1
  9 มิถุนายน 2553 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 64 ปี
  1-3 มิถุนายน 2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายแกนนำนักศึกษา ม.หาดใหญ่ (ค่ายผู้นำ ปี 53)
  9 พฤษภาคม 2553 ประชุมทำสัญญาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2553
  6 มิถุนายน 2553  วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553
  5 มิถุนายน 2553 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารศูนย์กีฬา
  1-2 มิถุนายน 2553 ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
  27-29 พฤษภาคม 2553 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 1/2553
  25 พฤษภาคม 2553 ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที่ อบรม การบำรุงรักษารถยนต์และการขับขี่อย่างปลอดภัย
  17 – 30 พฤษภาคม 2553 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2553
  17 พฤษภาคม 2553 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 1/2553
  31 พฤษภาคม 2553 การแข่งขันกีฬาบุคลากร HU CHAMP GAMES 2009

หน้า 11