โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ สาขาวิชา คณะต่างๆ ซึ่งกลับมาจากสถานประกอบการหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์