คณะกรรมการลงพื้นที่ (Site Visit) เพื่อเยี่ยมชมผลงานการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น

คณะกรรมการลงพื้นที่ (Site Visit) เพื่อเยี่ยมชมผลงานการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบิดีฝ่ายวิจัย
ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ EdPEx
ทีมงานวิจัย “การพัฒนาชุมชนเพราะเลี้ยงผึ้งชันโรงสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา”
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน การประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่ (Site Visit)เพื่อเยี่ยมชมผลงานการประกวดฯ โดยโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้นำเสนอผลงานการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร อาคารคณะบริหารธุรกิจและเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้ผึ้งชันโรงและเกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
นอกจากนี้ในภาคบ่ายได้นำคณะกรรมการฯลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สวนลุงพันธ์ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา