โครงการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

โครงการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

โครงการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริต

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Blue Ocean มหาวิทยาลัยหาดใหญ่