การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 14
The 14th Hatyai National and International Conference.

 
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2
อาคารคณะบริหารธุรกิจ HBS มหาวิทยาลัยหาดใหญ่