Module 4 : การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Reporting Analysis)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่” รุ่นที่ 1(Creativity in Business for Entrepreneur: CBE # 1)

Module 4 : การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Reporting Analysis)
วิทยากรโดย : โดย คุณสุภาวดี รัตนสังข์ นักตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนนต.03 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza