ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่16 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ไกรษร วงศ์พรัด หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานวิชาการ สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา และบุคลากรสำนักพัฒนฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา การดูแลนักศึกษาพิการและงานให้คำปรึกษา  ในโอกาส ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ ศูนย์ประณีตศิลป์