โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่