โครงการทักษะชีวิตสู่คุณค่าแห่งความสำเร็จ

โครงการทักษะชีวิตสู่คุณค่าแห่งความสำเร็จ
บรรยายในหัวข้อ…

การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างพลังบวกให้กับตนเอง
โดย คุณจูรี นุ่มแก้ว
การนำเสนองาน บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทีม บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่