การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2565

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2565

ประมวลภาพการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4/2565
ณ ห้องประชุมนิพนธ์ บุญญภัทโร อาคารคณะบริหารธุรกิจ และ ผ่านระบบ ZOOM MEETING
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565