บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21 – 23

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21 – 23

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21 – 23

ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประธานในพิธี