คณะตัวแทนจากคุรุสภา เข้านิเทศการสอนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการฝึกสอน

คณะตัวแทนจากคุรุสภา เข้านิเทศการสอนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการฝึกสอน

คณะตัวแทนจากคุรุสภา เข้านิเทศการสอนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการฝึกสอน โครงการ EPLC ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 6 กันยายน 2565