“การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับองค์กร”

“การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับองค์กร”

วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา