หลักสูตร “Effective Team Building”

หลักสูตร “Effective Team Building” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ ไพน์ สงขลา