โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. สถานที่ ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ : อาจารย์ประจำงานมาตรฐานบัณฑิตฑิตศึกษา “กล่าวรายงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565”
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ : อธิการบดี “กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท”
ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”กล่าวต้อนรับและให้โอวาท”
และ ดร.เชาวนี แก้วมโน : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
“แนะนำคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเรียน การติดต่อหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565และงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา”