พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา
2556 วันที่ 14 กันยายน 2557

            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ประจำปีการศึกษา 2556  มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 963 คน
  และประทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม ประเภทวิชาการให้แก่
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ
  ให้แก่ รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "มะหาดเพชร" ให้แก่นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา     วันประทานปริญญาบัตร วันที่ 14 กันยายน 2557     วันซ้อมใหญ่ วันที่ 12 กันยายน 2557


     วันซ้อมย่อย วันที่ 10 กันยายน 2557