พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โดย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และ ดร.นายแพทย์นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมสุขภาพจิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการวางแนวทางการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนิพนธ์บุญญภัทโร อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่