การพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรม Quality Control Circle (QCC)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรม Quality Control Circle (QCC)”ให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่าน zoom meeting ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564