หลักสูตร “การพัฒนากรอบความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตในงาน”

หลักสูตร “การพัฒนากรอบความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตในงาน”

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การพัฒนากรอบความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตในงาน และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Growth Mindset)”

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรชัย พันธ์คง วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-16:00 น. บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด