Plan
1 พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2559