พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ประณีตศิลป์
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่