กรรมการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
นายกสภา
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
อุปนายกสภา
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน
สัตยารักษ์
กษ์

อธิการบดี
กรรมการสภา
ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช  จันทรศร
กรรมการสภา
รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการสภา
รองศาสตราจารย์จินตนา บุญบงการ
กรรมการสภา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ  พีรวุฒิ
กรรมการสภา
รองศาสตราจารย์พสุ สัตถาภรณ์
กรรมการสภา
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
กรรมการสภา

ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์

กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  ทฤษฏิคุณ

กรรมการสภา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ
กรรมการสภา

นายวินัย  รอดจ่าย

กรรมการสภา
ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว
กรรมการสภา
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
กรรมการสภา
ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
กรรมการสภา
อาจารย์ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์
กรรมการสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
เลขานุการสภา
อาจารย์สุดาพร  ทองสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ