Happy New Year, the best time for a new beginning.

Happy New Year, the best time for a new beginning.
Merry Christmas & Happy New Year 2021
ประมวลภาพกิจกรรมพิเศษ “ลุ้นรับของขวัญปีใหม่” รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมนิพนธ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่