โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดพร้อมมอบโอวาท ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาท หัวข้อ “กุญแจสู่ความสำเร็จ”
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ” โดย นางสาวนูเรีย อาแว ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563