................................................................................................................................................................................................
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักพัฒนานักศึกษา
   
................................................................................................................................................................................................
 
ประวัติสำนักวิจัยและพัฒนา
 
          สำนักวิจัยและพัฒนา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรในวิทยาลัย อีกทั้งงานวิจัยถือเป็นภาระกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ในอันที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม