................................................................................................................................................................................................
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักพัฒนานักศึกษา
   
................................................................................................................................................................................................
 
ประวัติสำนักทะเบียนและประมวลผล
 
          สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2540 โดยครั้งแรกตั้งอยู่ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสงขลา ชั้น 1 และในปีการศึกษา 2542 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ สำนักงานอธิการบดีอาคารนราธิวาส ชั้น 1 ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 5 ฝ่าย ได้แก่

                     ฝ่ายเลขานุการ
                     ฝ่ายรับนักศึกษาใหม่
                     ฝ่ายระเบียนนักศึกษา
                     ฝ่ายทะเบียนบัณฑิต
                     ฝ่ายประมวลผล

          เพื่อรองรับงานด้านบริการวิชาการ โดยเมื่อแรกจัดตั้งมีบุคลากรจำนวน 2 คน และในปี พ.ศ.2548 มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 8 คน
          สำนักทะเบียนและประมวลผล มีวิสัยทัศน์ดังนี้ “เป็นหน่วยงานในการประสานงาน และสนับสนุนงานด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการ มีกระบวนการในการทำงานสะดวก รวดเร็ว ลดการซ้ำซ้อน อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อด้านข้อมูลที่ ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูง”
          สำนักทะเบียนและประมวลผล มีพันธกิจดังนี้ “มุ่งพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด”

          สำนักทะเบียนและประมวลผล มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

                    1. มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                    2. มุ่งประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิชาการ
                    3. มุ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา บุคลากร และทุกหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
                    4. มุ่งการให้บริการอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
                    5. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ชัดเจน

          สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนงาน ด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย การดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่การรับนักศึกษาเข้าศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบด้วย การรับนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางสอน ตารางสอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย การเพิ่ม – ถอนรายวิชา การตรวจสอบเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทะเบียน การบันทึกผลการเรียน การประมวลผล การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา จะเห็นว่างานที่รับผิดชอบของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมข้อมูลนักศึกษา ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย นอกจากจะทำหน้าที่จัดดำเนินการด้านทะเบียน และให้บริการงานด้านทะเบียนแก่นักศึกษาโดยตรงแล้ว ยังทำหน้าที่ประสานงานด้านการการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ดังนั้น การวางแผนและการจัดการระบบทะเบียนที่ดี จะช่วยให้หน่วยงานประหยัดกำลังคนและงบประมาณ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย