................................................................................................................................................................................................
สำนักงานอธิการบดี
สำนักพัฒนานักศึกษา
   
................................................................................................................................................................................................
 
ประวัติสำนักงานอธิการบดี
 
          สำนักงานอธิการบดีตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 ณ อาคารเรียนรวม 1 มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 7 คน และเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร จำนวนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดีจึงย้ายมาอยู่ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 1 โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ และฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 45 คน