................................................................................................................................................................................................
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
   
................................................................................................................................................................................................
 
ประวัติสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
 
           สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ได้จัดตั้งขึ้น ในปีการศึกษา 2547 ด้วยความตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่นอกจากการผลิตบัณฑิตอันเป็นภาระหน้าที่หลักแล้ว ยังจะต้องมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการขึ้น โดยได้มีการแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547
           สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2 การ มีการจัดโครงสร้างโดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

           1.ฝ่ายสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
           2.ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแพร่
           3.ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชน และ
           4.ฝ่ายเลขานุการ

           เมื่อแรกก่อตั้งมีบุคลากรจำนวน 3 คน และในปัจจุบันปี 2548 มีบุคลากร จำนวน 10 คน
           สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานคุณภาพที่ตระหนักถึงการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มุ่งประสาน ส่งเสริมศักยภาพ และระบบภายในที่เกี่ยวข้องกับแหล่งวิทยาการภายนอก เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
           ภาระหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ คือ การบริการให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์การ การเงิน และการบริหารบุคลากรแก่ผู้ประกอบการและองค์การธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการด้านการบริการจัดการ การพัฒนาองค์การ และการบริหารบุคลากร แก่ชุมชนและองค์การท้องถิ่น ประสานงานด้านบริการวิชาการระหว่างคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับชุมชนภายนอก บริการด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานทางวิชาการของอาจารย์และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยออกสู่ชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และการฝึกงานสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับคณะและสาขาวิชาต่างๆ