................................................................................................................................................................................................
สำนักนโยบายและงบประมาณ
   
................................................................................................................................................................................................
 
ประวัติสำนักนโยบายและงบประมาณ
 
          สำนักนโยบายและงบประมาณ เป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2545 โดยแยกฝ่ายบัญชีมารวมกับฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อรองรับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านนโยบายและแผนงาน และเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2546 และเมื่อปีการศึกษา 2546 ได้มีการเพิ่มฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินภารกิจด้านการติดต่อประสานงานและดำเนิน กิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ