................................................................................................................................................................................................
สำนักวิทยบริการ
สำนักพัฒนานักศึกษา
   
................................................................................................................................................................................................
 
ประวัติสำนักวิทยบริการ
 
          สำนักวิทยบริการวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ มีมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ได้จัดตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ในฐานะเป็นศูนย์กลางการรวบรวม รักษาและให้ บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร 1 มีพื้นที่ 360 ตารางเมตร กว้าง 10 เมตร ยาว 36 เมตร ในปี พ.ศ. 2545 สำนักวิทยบริการได้ย้ายมาเปิดบริการอยู่ที่ชั้น 2-3 ของอาคาร 3 มีพื้นที่ 1,701 ต ารางเมตร