................................................................................................................................................................................................
คณะรัฐศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
 
................................................................................................................................................................................................
 
คณะรัฐศาสตร์
 
          คณะรัฐศาสตร์ได้อนุมัติจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2547
เปิดดำเนินการ หลักสูตร 4 ปี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 
ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2547
ชื่อ – สกุล อาจารย์วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา B.B.A. (Human Resource Managerment) , University of Central Oklahoma
M.B.A. (Marketing) , Oklahoma City University
   
ปีการศึกษา 2548 - 2549
ชื่อ – สกุล อาจารย์สุวิช รัตนะรัต
ตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาตร์
วุฒิการศึกษา ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมิซซูรี
(MS.CD:University of Missouri , Columbia , U.S.A.)
   
ปีการศึกษา 2550
ชื่อ – สกุล รศ. พสุ สัตถาภรณ์
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะรัฐศาตร์
วุฒิการศึกษา อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศส.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์