................................................................................................................................................................................................
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
 
................................................................................................................................................................................................
 
คณะศิลปศาสตร์
 
          คณะศิลปศาสตร์ได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้น โดยสภา-มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544

ปีการศึกษา 2544 – 2548
เปิดดำเนินการ หลักสูตร 4 ปี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา 2544 - 2549
ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.ปรีดิ์มน นครินทร์
ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
M.A. in Ed. (Educational Administration and Supervision)
Chico State College, California, U.S.A.
Ph.D. (Higher and Adult Education) University of Missouri, Missouri, U.S.A.
   
ปีการศึกษา 2550
ชื่อ – สกุล ผศ.ดร. อนันต์ ทิพยรัตน์
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์
วุฒิการศึกษา
วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma Community Development (CD) University of Missouri Columbia (UMC.) USA.
Ph.D. Curriculum and Instruction University of Missouri Columbia (UMC.) USA.