................................................................................................................................................................................................
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
 
................................................................................................................................................................................................
 
คณะนิติศาสตร์
 
          คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติการเปิดดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตโดย คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543

ปีการศึกษา 2543 – 2547 เปิดดำเนินการ หลักสูตร 4 ปี (ภาคสมทบ) หลักสูตรนิติศาสตร์
บัณฑิต
ปีการศึกษา 2548 เปิดดำเนินการเพิ่ม หลักสูตร 4 ปี (ภาคบ่าย)
 
ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ปีการศึกษา 2543-2545
ชื่อ – สกุล อาจารย์สถาพร เกียรติอนันต์ชัย
ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์
วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย , สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
   
ปีการศึกษา 2546
ชื่อ – สกุล อาจารย์เสนอ โพชนะกิจ
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
   
ปีการศึกษา 2547
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์ชัย ภูมิระวิ
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.ม. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ปีการศึกษา 2548
ชื่อ – สกุล ผศ.นิคม นิลรัตน์
ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์
วุฒิการศึกษา กศ.บ.(มัธยมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง
น.บ.(นิติศาสตร์) ม.รามคำแหง
น.ม.(นิติศาสตร์) ม.รามคำแหง
   
ปีการศึกษา 2549-ปัจจุบัน
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์ชัย ภูมิระวิ
ตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.ม. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย