................................................................................................................................................................................................
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิเทศศาสตร์
 
................................................................................................................................................................................................
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545

ปีการศึกษา 2545 – 2548 เปิดดำเนินการ หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
 
ปีการศึกษา 2545 – 2547
ชื่อ – สกุล อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Finance) , San Francisco State University
   
ปีการศึกษา 2547 - 2548
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วงศ์กิดาการ
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S. (Mathematics) Middle Tennessee State University
   
ปีการศึกษา 2548 - 2549
ชื่อ – สกุล รศ.ดร. ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา B.Sc.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) University of New South Wales.
M.Sc.(ฟิสิกส์พลาสมา) University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.
Ph.D.(ฟิสิกส์พลาสมา)Flinders University, Adelaide, Australia.
   
ปีการศึกษา 2550
ชื่อ – สกุล อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์
ตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Finance) , San Francisco State University