................................................................................................................................................................................................
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์
 
................................................................................................................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัย
 
         บัณฑิตวิทยาลัยได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยและเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2544

ปีการศึกษา 2544 – 2546 เปิดดำเนินการ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา 2547 เปิดดำเนินการเพิ่ม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2548 ดำเนินการ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544 – 2547
ชื่อ – สกุล ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S. (Management) , Southern Nazarene University
Ph.D. (Education Administration), lllinois State University , U.S.A.
   
ปีการศึกษา 2548 - ปัจจุบัน
ชื่อ – สกุล ผศ.ดร. วิชัย รัตนากีรณวร
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (คณิตศาสตร์),วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ป.ชั้นสูง (คณิตศาสตร์),วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
M.S (Educational Administration), Univ. of Southern Califormia,U.S.A.
Ed.D. (Educational Administration),Univ , of Northern Colorado,U.S.A.