................................................................................................................................................................................................
รัฐประสานศาสตร์
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชารัฐประสานศาสตร์
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์
หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตร 4 ปี เมื่อ พ.ศ.2547
ปีที่อนุมัติหลักสูตร : สาขาวิชานี้ได้รับการได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี โดย สำนักงาน ก.พ. เมื่อ พ.ศ.2547
ปีที่รับรองมาตรฐาน : สาขาวิชานี้ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2547 ด้วยนักศึกษา จำนวน 127 คน ซึ่งจำนวนดังกล่าวจะรวมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจากปีที่หนึ่งซึ่งนักศึกษาเข้ามายังไม่มีการแยกสาขาวิชา
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้ยังไม่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา