................................................................................................................................................................................................
การบริหารการศึกษา
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สังกัด : บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตร 2 ปี เมื่อ พ.ศ.2544
ปีที่อนุมัติหลักสูตร : สาขาวิชานี้ยังไม่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงาน ก.พ.
ปีที่รับรองมาตรฐาน : สาขาวิชานี้ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2544 ด้วยนักศึกษา จำนวน 40 คน และเปิดรับมาตลอดจนกระทั่ง พ.ศ.2548 ซึ่งรวมเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 148 คน
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 24 คน นับตั้งแต่ปีแรก พ.ศ.2546 จนถึง พ.ศ.2547