................................................................................................................................................................................................
บริหารธุรกิจ
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สังกัด : บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตร 2 ปี เมื่อ พ.ศ.2547
ปีที่อนุมัติหลักสูตร : สาขาวิชานี้ยังไม่ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงาน ก.พ.
ปีที่รับรองมาตรฐาน : สาขาวิชานี้ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2547 ด้วยนักศึกษา จำนวน 21 คน และเปิดรับมาจนกระทั่ง พ.ศ.2548 ซึ่งรวมเป็นนักศึกษาจำนวน ทั้งสิ้น 39 คน
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้ยังไม่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา