................................................................................................................................................................................................
นิติศาสตร์
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชานิติศาสตร์
สังกัด : คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตร 4 ปี เมื่อ พ.ศ.2543
ปีที่รับรองมาตรฐาน : สาขาวิชานี้ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 4 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีเดียวกันคือ พ.ศ.2546
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2543 ด้วยนักศึกษา จำนวน 62 คน และเปิดรับมาตลอดจนกระทั่ง พ.ศ.2548 ซึ่งรวมเป็นนักศึกษาจำนวน ทั้งสิ้น 393 คน
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 61 คน นับตั้งแต่ปีแรก พ.ศ.2543 จนถึง พ.ศ.2547