................................................................................................................................................................................................
เทคโนโลยีสารสนเทศ
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี์
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตร 4 ปี เมื่อ พ.ศ.2545
ปีที่อนุมัติหลักสูตร : สาขาวิชานี้ได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี โดย สำนักงาน ก.พ. เมื่อ พ.ศ.2545 อุดมศึกษา
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2545 ด้วยนักศึกษา จำนวน 50 คน และเปิดรับมาตลอดจนกระทั่ง พ.ศ.2548 ซึ่งรวมเป็น นักศึกษาจำนวน ทั้งสิ้น 203 คน
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้ยังไม่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา