................................................................................................................................................................................................
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง ในปีเดียวกัน คือ พ.ศ.2542
ปีที่อนุมัติหลักสูตร : สาขาวิชานี้ได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง โดย สำนักงาน ก.พ. ในปีเดียวกัน คือ
พ.ศ.2544
ปีที่รับรองมาตรฐาน : สาขาวิชานี้ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2545 ตามลำดับ
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2542 ด้วยนักศึกษา จำนวน 177 คน และเปิดรับมาตลอดจนกระทั่ง พ.ศ.2548 ซึ่งรวมเป็นนักศึกษาจำนวน ทั้งสิ้น 1,009 คน
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 519 คน นับตั้งแต่ปีแรก พ.ศ.2542 จนถึง พ.ศ.2547