................................................................................................................................................................................................
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ในปีเดียวกันคือ พ.ศ.2544
ปีที่อนุมัติหลักสูตร : สาขาวิชานี้ได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง โดย สำนักงาน ก.พ. เมื่อ
พ.ศ.2544
ปีที่รับรองมาตรฐาน : สาขาวิชานี้ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีเดียวกันคือ พ.ศ.2547
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2545 ด้วยนักศึกษา จำนวน 45 คน และเปิดรับมาตลอดจนกระทั่ง พ.ศ.2548 ซึ่งรวมเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 361 คน
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 64 คน นับตั้งแต่ปีแรก พ.ศ.2547