................................................................................................................................................................................................
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
................................................................................................................................................................................................
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีที่ขอเปิดสอน : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดปีแรกด้วยหลักสูตรต่อเนื่อง เมื่อ พ.ศ.2543 และต่อมาเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี เมื่อ พ.ศ.2544
ปีที่อนุมัติหลักสูตร : สาขาวิชานี้ได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง โดย สำนักงาน ก.พ. ในปีเดียวกัน คือ
พ.ศ.2544
ปีที่รับรองมาตรฐาน : สาขาวิชานี้ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีเดียวกัน คือ พ.ศ.2544
ข้อมูลนักศึกษาเข้า : สาขาวิชานี้เริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อ พ.ศ.2542 ด้วยนักศึกษา จำนวน 162 คน และเปิดรับมาตลอดจนกระทั่ง พ.ศ.2548 ซึ่งรวมเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2,015 คน
ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา : สาขาวิชานี้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 657 คน นับตั้งแต่ปีแรก พ.ศ.2543 จนถึง พ.ศ.2547