................................................................................................................................................................................................
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
สำนักพัฒนานักศึกษา
   
................................................................................................................................................................................................
 
ประวัติศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
 
          ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานในด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้วยคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านวัฒนธรรมอันเป็นคุณลักษณ์ที่แสดงถึงความดี ความงาม ความเจริญงอกงาม และเป็นสัญลักษณ์ของชาติ อีกทั้งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการในการดำเนินงานตามแบบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 ( พ.ศ.2540-2544 ) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา จึงได้มีการก่อตั้งสถาบันที่มีภาระหน้าที่ในการจัดการดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนส่วนงานทางวัฒนธรรมขึ้น ในปี พ.ศ.2540 โดยในการก่อตั้งครั้งแรกได้เรียกชื่อสถาบันหรือองค์กรนี้ว่า “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์”
          และนับตั้งแต่วันที่ได้มีการก่อตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ก็ได้ดำเนินงานบริหารจัดการและผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมและกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา จนถึงปี พ.ศ.2545 ทางมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์ ฯ ในการที่จะเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ รวมถึงเพื่อเป็นการรองรับพัฒนาการของศูนย์ที่จะมีส่วนงานที่เติบโตขึ้นโดยลำดับ จึงได้จัดให้มีการแยกส่วนงานศูนย์วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ออกจากส่วนงานของสำนักกิจการนักศึกษา นับเนื่องจากนั้นมา ศูนย์วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ก็ได้มีการจัดการบริหารงานทั้งในด้านขององค์กรและบุคลากรอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวทางการดำเนินงานซึ่งเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรม 6 ขั้นตอน ซึ่งสรุปประเด็นโดยสังเขปได้ดังนี้คือ
                    1. การเก็บรวบรวมข้อมูล / ข่าวสาร
                    2. การศึกษาค้นคว้าวิจัย
                    3. การปลูกฝังและเผยแพร่
                    4. การทำนุบำรุงรักษา
                    5. การสืบทอด และ
                    6. การพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัย
          เพื่อให้กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นแนวนโยบายที่ทางศูนย์ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและได้ปฏิบัติภารกิจสืบเนื่องมาโดยตลอด
          จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2546 เมื่อสถาบันซึ่งเป็นหลักในการกำกับดูแลคือ “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้จัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้ก่อตั้งขึ้นในภาคใต้ ทางคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ จึงได้มีการประชุมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการได้รับมติจากผู้บริหารให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อขององค์กร เพื่อการปฏิบัติภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักสู่ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้ชื่อองค์กรนี้ว่า “ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์” มาจนถึงปัจจุบัน