Plan
1 พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560