พิธีเปิดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น2 ห้องประชุม Blue Ocean Hall มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 3 กันยายน 2558

     
  กิจกรรมบูทต่างๆ ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558
     
  การแข่งขัน HU Dew Contest ครั้งที่ 12 ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 3 กันยายน 2558
     
  การแข่งขันทักษะทางกฎหมาย ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคาร U-Plaza ห้อง U-204 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 3 กันยายน 2558
     
  การแข่งขันวาดภาพหุ่นนิ่ง ครั้งที่1 ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคารภูเก็ต ห้อง 8307 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 3 กันยายน 2558
     
  ติวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่2 ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น2 ห้องประชุม Blue Ocean Hall มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 3 กันยายน 2558
     
  การแข่งขัน English on campus ครั้งที่ 1 ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคารภูเก็ต ห้องประชุมป่าตอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 3 กันยายน 2558
     
   
  การแข่งขัน Hatyai Music Awards ครั้งที่ 13 ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 4 กันยายน 2558
     
  การแข่งขัน MC on stage ครั้งที่ 12 ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคาร U-Plaza ห้อง U-Studio มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 4 กันยายน 2558
     
  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครองและยุวรัฐศาสตร์
ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7

ณ อาคารภูเก็ต ห้องประชุมป่าตอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 4 กันยายน 2558
     
  แข่งขัน IT Genius Camp 2015 ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคาร U-Plaza ห้อง U-309 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 4 กันยายน 2558
     
  บรรยายทางธุรกิจ การจัดการนวัตกรรมเพื่อการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดย ดร.พยัค วุฒิรงค์
ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7
ณ อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น2 ห้องประชุม Blue Ocean Hall มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 4 กันยายน 2558
     
  บรรยายทางรัฐศาสตร์ "ความรู้สาธารณะกับนโยบายภาครัฐ"
ในงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015 ครั้งที่7

ณ อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น2 ห้องประชุม Blue Ocean Hall มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 4 กันยายน 2558