ช่วงบรรยาย

  ช่วงนำเสนอ
 

   
งานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2
(Business and Economics Conference 2015)


ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
  งานการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 2
(Business and Economics Conference 2015)


ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558